Bài 85
VII. LUYỆN TẬP CHUNG HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 12 – 4 =
9 +5=
11 – 5 =
20 – 8 =
20 – 8 15 – 7 =
7 + 7 =
4 + 9 = 20 – 5 = 13 –
6 + 8 = 16 – 7 =
20 – 4 =
Giải 12 – 4 = 8
9 + 5 = 14 11 – 5 = 6
20 – 8 = 12 15 – 7 = 8
7 + 7 = 14 4 + 9 = 13 20 – 5 = 15 13 – 5 = 8
6 + 8 = 14 16 – 7 = 9 20 – 4 = 16 2. Đặt tính rồi tính: 28 + 19;
73 – 35; 53 +47;
90 – 42.
1
Giải
28
73
53
90
_19
35
35
47
42
47
38
100
48
3. Tim x: a) x + 18 = 62; b) x – 27 = 37;
c) 40 – x = 8.
Giải a) x + 18 = 62
b) x – 27 = 37
C) 40 – X = 8 X = 62 – 18
X = 37 + 27
x = 40 – 8 x = 44
X = 64
X = 32 4. Con lợn to cân nặng 92kg, con lợn bé nhẹ hơn con lợn to 16 kg. Hỏi con lợn bẻ cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
—— 92 kg. Tóm tắt: | Lợn to: Lớn bé:
—– 16 kg
? kg
Giải Con lợn bé cân nặng:
92 – 16 = 76 (kg)
Đáp số: 76 kg
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 113
5. Dùng thước và bút nối các điểm để có:
a) Hình chữ nhật.
b) Hình tứ giác

I
T

114 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1

Bài 85: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết