Bài 56
33 – 5.= ?
33
5
I. THỰC HIỆN
• 3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8
viết 8 nhở 1
• 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính:
28
Giải
63
73
23
83
54
17
45
69
76
76 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
c) 33 và 6.
2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 43 và 5;
b) 93 và 9;
Giải a) 43
b) 93
33
38
84
27
c) * – 5 = 53
3. Tim x: a) x + 6 = 33;
b) 8 + x = 43;
Giải a) x + 3 = 33
b) 8 + x = 43 x = 33 – 6
x = 43 – 8 X = 27
X = 35 Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.
Giải
c) x-5 = 53
= 53 + 5 = 58
xxx
4
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tìm x: x + 8 = 53
x + 6 = 23
X – 12 = 37 2. Giàn mướp có 23 quả, cắt đem tặng bà 6 quả. Hỏi trên giàn còn bao nhiêu
quả?
Đáp số: 17 quả

Bài 56: 33 – 5
Đánh giá bài viết