Bài 55 13 TRỪ ĐI MỘT số
13 – 5 = ?
13
I. THỰC HIỆN
• Thuộc bảng trừ 13 trừ đi 1 số: 13 – 4 = 9
13 – 7 = 6 13 – 5 = 8
13 – 8 = 5 13 – 6 = 7
13-9 = 4 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: a) 9 + 4 = 8 + 5 =
7+ 6 = 5+ 8 =
6 + 7 = 13 – 8 =
13 – 7 = 13 -4 = 13 – 5 =
13 – 6 = – 5 = 13 – 3 – 1 =
13 – 3 – 4 = 13 – 8 = 13 – 4
13 – 7 =
Giải a) 9 + 4 = 13 8 + 5 = 13
7 + 6 = 13 4 +9 = 13 5 + 8 = 13
6 + 7 = 13 13 – 9 = 4 13 – 8 = 5
13 – 7 = 6 13 – 4 = 9 13 – 5 = 8
13 – 6 = 7 b) 13 – 3 – 5 = 5 13 – 3 – 1 = 9
– 3-4 13 – 8 = 5 13 -4
13-7 2. Tính:
13
= 6
13
luna
Giải
13
ja
13
13
7
olan o
6
3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 13 và 9;
b) 13 và 6;
c) 13 và 8.
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 75
Giải b)
a)
13
13
c)
13
6
4. Cửa hàng có 13 xe đạp, đã bán 6 xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại mấy xe đạp?
Giải số xe đạp còn lại là: | 13 – 6 = 7 (xe đạp)
Đáp số: 7 xe đạp III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Nối để kết quả đúng với phép tính: | 13 – 8
13-6
13-7
| 13 – 4
2. Giải toán theo tóm tắt sau: Có: 13 bóng đèn
Bản: 7 bóng đèn. Còn: … ? bóng đèn.
Đáp số: 6 bóng đèn

 

Bài 55: 13 trừ đi một số: 13 – 5
Đánh giá bài viết