Bài 57
53 – 15 = ? I. THỰC HIỆN
• 3 không trừ được 5 lấy 13 trừ 5 bằng 8
viết 8 nhở 1
• 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính:
53 15
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 77
5༢
83
43
63
19
73 27
36
46
33
63
Giải
93 19 28
54 64 15
39 53 18
25 35 ་ 08
16 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 63 và 24;
b) 83 va 39;
Giải a) 63
_b) 83
27 23 15
83
47
08
45
c) 53 va 17
24
39
17
བs
44
36
3. Timx:
a)x – 18 = 9
c) 35+x = 83
b)x+ 28 = 73
Giải b) x + 26 = 73
= 73-26 = 47
a) X-18 = 9
x =9+18
x =27 4. Vẽ hình theo mẫu:
c) 25 + x = 83
X = 83 – 35 x= 48
X
X
LLILL

III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính: 53 – 36 = 23 -14 = 63 – 45 =
83 – 38 2. Cửa hàng rau sạch có 83 kg rau các loại, cửa hàng đã bán 67 kg rau. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg rau sạch?
Đáp số: 16 kg.
78 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1

Bài 57: 53 – 15
Đánh giá bài viết