Bài 5 ĐỀ-XI-MÉT I. GHI NHỚ: Đêximet là một đơn vị đo độ dài. Đề-xi-mét viết tắt là dm. 1dm = 10cm; 10cm = 1dm. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Quan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi: 1 dm AH CH HD a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn và chỗ chẩm nào cho thích hợp? – Độ dài đoạn thẳng AB —-.. 1dm. – Độ dài đoạn thẳng CD —– 1dm. b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp? – Đoạn thẳng AB —–.. đoạn thẳng CD. – Đoạn thẳng CD —–… đoạn thẳng AB. Giải a) Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1 dm. | Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1 dm. b) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD. Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB. 2. Tính (theo mẫu): 1 dm + 1dm = 2dm 3dm + 2dm = 8dm + 2dm = 9dm + 10dm = 8dm – 2dm = 6dm 16dm – 2dm = 10dm – 9m = 35dm – 3dm Giải a) 8dm + 2dm = 10dm; 3dm + 2dm = 5dm; 9dm + 10dm = 19 dm b) 10dm – dm = 1dm; 16dm – 2dm = 14dm; 35dm – 3dm = 32dm. 3. Không dùng thước đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm: 1dm Khoảng … cm A Khoảng … cm MA Giải – Đoạn thẳng AB khoảng 9cm. – Đoạn thẳng MN khoảng 12cm. Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 11 III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính: 8dm + 1dm = m; 7dm – 5dm = dm 2. Đoạn thẳng AB dài 6cm. Đoạn thẳng CD dài 2dm. Hỏi 2 đoạn thẳng AB và CD dài bao nhiêu dm? Tóm tắt: Đoạn thẳng AB:60ml …..dm ? Đoạn thẳng CD:2dm|
Bài 5: Đề-xi-mét
5 (100%) 1 vote