Bài 4 LUYỆN TẬP | Hướng dẫn giải bài tập 1. Tính: 53 26 + 29 .-40 62 5 71 | Giải • 34 53 29 62 + 42 26 40 5 71 76 79 69 67 79 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 9 = 60 + 20 + 10 50 + 30 40 + 20 = 2. Tính nhẩm: 50 + 10 + 20 = 40 + 10 + 10 = 60 + 30 Giải Tính nhẩm: (luôn là số chẵn chục) 50 + 10 + 20 = 80 40 + 10 + 10 = 60 60 + 30 = 90 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: a) 43 và 25; b) 20 và 68; . Giải 60 + 20 + 10 = 90 50 + 30 = 80 40 + 20 c) 5 và 21. a) 43 b) 20 a C) 5 + 25 68 21 68 68 88 26 4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện? Tóm tắt: 25 học sinh trai 32 học sinh gái Có tất cả bao nhiêu học sinh trong thư viện? Giải Trong thư viện, có tất cả là: | 25 + 32 = 57 (học sinh) Đáp số: 57 học sinh 5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 32 06 50 40 40 21 20 02 77 57 08 95 Giải Giải 77 57 95
Bài 4: Luyện tập
5 (100%) 1 vote