Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): | gấp 6 lần 12 giảm 3 lần/41@gấp 7 lần 42 giảm 2 lần/21

0 gấp 8 lần 24 giảm 6 lần, 40 39 giảm 7 lần 5 gấp 6 lần 480 2. Bác Liên có 42 quả gấc, sau khi bán số quả gấc đã giảm đi 7 lần.

Hỏi bác Liên còn lại bao nhiêu quả gấc? | Tóm tắt 42 quả

Bài giải Có: —- + + -+ Số quả gấc bác Liên còn lại là:

? quả Còn:

. 42 :7 = 6 (quả)

| Đáp số: 6 quả 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm rồi giải bài toán:

Trong hình vẽ bên có 35 quả cam. a) : số quả cam là: | b) = số quả cam là: | 35 :5 = 7 (quả). . . | 35 :7 = 5 (quả) Đáp số: 7 quả

Đáp số: 5 quả 4. a) Dùng thước đo độ dài đoạn MN được 12cm hay MN = 12cm. | b) Độ dài đoạn thẳng ON là: 12:4 = 3 (cm).

0

N

:

M

.

12cm

ON = MN

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 37. Luyện tập Giảm đi một số lần
Đánh giá bài viết
News Reporter