| Bài 6 | LUYỆN TẬP Hướng dẫn giải bài tập 1. a) Sól? 10cm = – dm; 1 dm = – cm b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm. c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10m. Giải a) 10cm = 1 dm; 1 dm = 10cm b) Trên thước thẳng vạch chỉ 1dm ngay vạch số 10 c) A 1 dm 2. a) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 2dm. b) só? 2dm =… cm 10 B Giải 8dm Idm 70cm = … cm. = … cm. = … dm. a) Trên thước thẳng vạch chỉ 2dm ngay vạch số 20 b) 2dm = 20cm. 3. Số ? a) dm = …. cm; 3dm = … cm; 2dm = … cm; 5dm = … cm; b) 30cm = … dm; 60cm = … dm; Giải a) 1dm = 10cm; 3dm = 30cm; 2dm = 20cm; 5dm = 50cm; b) 30cm = 3dm; 60cm = 6dm; 4. Điền cm hoặc dm vào chỗ chấm thích hợp: 8dm = 80cm. 70cm = 7dm. Hình 1: Hình 2: Độ dài cải bút chì là 16… Độ dài một gang tay của mẹ là 2… 12 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Hình 3: Hình 4: Bé Phương cao 12… Độ dài một bước chân của Khoa là 30… Giải Hình 1: Độ dài bút chì là 16cm. Hình 2: Độ dài 1 gang tay của mẹ 2dm Hình 3: Độ dài 1 bước chân của Khoa là 30cm. Hình 4: Bé Phương cao 12dm.
Bài 6: Luyện tập
Đánh giá bài viết