Bài 41 LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: 21 + 11 = 161 +51 = 31 + 21 – 11 = 161 – 41 + 151 = 151 – 51 = 351 – 121 = Giải 151 – 51 = 101 351 – 121 = 231 21 + 11 = 31 161 + 51 = 211 . 2. Sól? 31 + 21 – 11 = 41 161 -41 + 151 = 271 a) C) One 098 “C0 00 101 Giải b) 81 a) 61 c) 301 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 57 3. Thùng thứ nhất có 161 dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 21 dầu. Hỏi thùng thứ hai CÓ bao nhiêu lít dầu? 161 Tóm tắt: Thùng 1: F Thùng 2: Giải Số dầu thùng thứ hai có là: 16 – 2 = 14(1) Đáp số: 14 lít 4. Thực hành: Đổ 1 nước từ chai 11 sang các cốc như nhau. Học sinh thực hành tại lớp hoặc nhà. II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. số ? a) 21 + 4 = ..! c) 151 – 101 + 51 = …I 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau: b) 31 + 21 + 21 = …l d) 181 – 71 – 51 = …I Thùng dầu đựng: 191 Sử dụng: 71 Còn: ? 1 dầu.
Bài 41: Luyện tập
Đánh giá bài viết