Bài 28 LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 7 + 3 = 7 + 4 = 7 + 5 = 7 + 7 = 7 + 8 = 7 + 9 = 5+7= + 7 = 8 +7 Giải 7 + 3 = 10 7 + 4 = 11 7 + 5 = 12 7 + 7 = 14 7 + 8 = 15 7 + 9 = 16 5 + 7 = 12 6 + 7 = 13 8 + 7 = 15 NNO 7+ 6 7 + 10 + 7 = = = 7 + 6 = 13 7 + 10 = 17 9 + 7 = 16 40 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 2. Đặt tính rồi tính: 37 + 15; 47 + 18; 24 + 17; 67 +9. Giải 37 47 + + 24 15 76 . 18 17. 52 65 41 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Thùng cam có: 28 quả Thùng quýt có: 37 quả Cả hai thùng có: Giải Cả hai tháng có: 28 + 37 = 65 (quả) Đáp số: 65 quả 19 + 7 -17 + 9; 23 + 7 – 38 – 8 – quả? 17 + 9 – 13 +7; 16 + 8 – 28 – 3 Giải 19 + 7 = 17 + 9; 23 + 7 = 38 – 8 17 + 9 > 13 +7; 16 + 8 < 28 - 3 5. Kết quả của phép tính nào có thể điền vào ô trống? 18 + 8 19 + 4 17-2 27-15 17 + 4 150-25 Giải Kết quả của phép tính có thể điền vào ô trống là: 27 - 5 (= 22); 19 + 4 (= 23) 17 + 4 (= 21) (Hướng dẫn: Tính các tổng, hiệu trên rồi chọn).
Bài 28: Luyện tập
Đánh giá bài viết