Bài 136: Các số từ 111 đến 200

Bài 136: Các số từ 111 đến 200

Bài 136
Các số TỪ 111 ĐẾN 200 I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Viết (theo mẫu):
một trăm mười
110 111 117 :54 181 195
Giai
110 111 117
một trăm mười một trăm mười một một trăm mười bảy một trăm năm mươi tự một trăm tám mươi mốt một trăm chín mươi lăm
154
181 195
2. Số?
+
111
112
114
116
117
+
t
121
122
124
126
151
t ģit
157
158
158
+
161
164
167
169 170 198200
+
191
193
196
Giải
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
:
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
c)
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
1.
3. >|
123 … 124 129 … 120 126 … 122
136 … 136 155 . 158 120 … 152
186 – 186 135 – 125 148 . 128 199 – 200
Giải
123 < 124 129 > 120 126 > 122
136 = 136 155 < 158 120 < 152 186 = 186 135 > 125 148 > 128 199 < 200 II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Viết số: Một trăm bốn mươi lăm. Một trăm tám mươi mốt. Một trăm bảy mươi hai. | Một trăm năm mươi bảy. Một trăm chín mươi tám. 2. > 173 … 157
184 … 194
123 . 132 3. Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé:
151 … 151 178 … 187 146 … 125 131; 182;
113;
105;
175.
GIẢI BÀI 5s
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 69

Bài 136: Các số từ 111 đến 200
Đánh giá bài viết