Bài 135: Các số từ 101 đến 110 Bài 135: Các số từ 101 đến 110

Bài 135 CÁC số TỪ 101 ĐẾN 110
I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?
a) Một trăm linh bảy.
102
109
b) Một trăm linh chín.
c) Một trăm linh tảm.
d) Một trăm linh hai.
105
108
e) Một trăm linh năm.
g) Một trăm linh ba.
103
107
102 ứng với cách đọc d. 105 ứng với cách đọc e.
103 ứng với cách đọc g. 2. Só?
Giải
109 ứng với cách đọc b. 108 ứng với cách đọc c. 107 ứng với cách đọc a.
101
102

104

106

109

Giải
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
^
V
101 – 102 102 – 102 105 – 104 109 – 108
106 – 109 103 101 105 – 105 109. 110
101 < 102 102 = 102 105 > 104
Giải 109 > 108 106 < 109 103 > 101
105 = 105 109 < 110 4. a) Viết các SỐ 106, 108, 103, 105, 107 theo thứ tự từ bé đến lớn. b) Viết các số 100, 106, 107, 105, 110, 103 theo thứ tự từ lớn đến bé. Giải a) Thứ tự từ bé đến lớn: 103; 105; 106; 107; 108. b) Thứ tự từ lớn đến bé: 110; 107; 106; 105; 103; 100. Giải bài tập toán 2 - Tập 2 - 67 GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com ... ņI LUIÇNIər 103 . 101 107 . 107 102 104 105 ... 108 106 . 105 108 ... 110 2. Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 107: 110; 103, 109, 101. - GIẢI BÀI 5s
Bài 135: Các số từ 101 đến 110
Đánh giá bài viết