Bài 119: Luyện tập chung

Bài 119: Luyện tập chung

Bài 119
LUYỆN TẬP CHUNG
Mẫu: 3 x 4.2 – 12:
2
1
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính (theo mẫu):
Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2
= 6 a) 5 x 6:3 =
b) 6:3 x 5 =
Giải a) 5 x 6:3 = 30:3
= 10 c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2
c) 2 x 2 x 2 =
b) 6:3 x 5 = 2 x 5
= 10
= 8
2. Tim x: a) x + 2 = 6
X* 2 = 6
b) 3 + x = 15
3 x x = 15
Giải
a) x + 2 = 6
x = 6-2
x = 4 b) 3 + x = 15
X = 15-3
X = 12 3. Hình nào đã được tô màu:
•ổ số ô vuông?
x x 2 = 6 X = 6:2 x = 3 3* X = 15
x = 15:3 x = 5

số ô vuông?
1 số ô vuông?
• số ô vuông?
Giải
• 1 số ô vuông là hình C.
46 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
số ô vuông là hình A.

số ô vuông là hình D.

số ô vuông là hình B.
4. Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?
Giải Số con thỏ có tất cả là: 5 x 4 = 20 (con thỏ).
Đáp số: 20 con thỏ. 5. Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật (xem hình vẽ):
MANO
Giải
Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật như sau:
(Có thể xếp 1 trong 4 trường hợp)

Bài 119: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết