Bài 121: Thực hành xem đồng hồ

Bài 121: Thực hành xem đồng hồ

Bài 121 THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
12
1
12
, 12
2
2
an
(0) 0
0 0
$
65
7
6
5
1
Giải
– Đồng hồ A chỉ 4 giờ 15 phút. – Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút (hay 1 giờ rưỡi). – Đồng hồ C chỉ 9 giờ 15 phút.
– Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút (hay 8 giờ rưỡi). | 2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?
y
a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút. b) An ra chơi lúc 15 giờ. c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút. d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút. e) Ấn tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều. g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối.
00:0)
€)
1
65
12
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 49
Giải a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A. b) An ra chơi lúc 15 giờ ứng với đồng hồ D. c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B. d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút ứng với đồng hồ E.
e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ C. | g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối ứng với đồng hồ G. 3. Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: 2 giờ; 1 giờ 30 phút;
6 giờ 15 phút;
5 giờ rưỡi.
Hướng dẫn
Điều khiển kim sao cho: – Kim dài chỉ số 12. – Kim dài chỉ số 6. – Kim dài chỉ số 3. – Kim dài chỉ số 6.
– Kim ngắn chỉ số 2. – Kim ngắn ở giữa số 1 và số 2. – Kim ngắn ở giữa số 6 và số 7.
– Kim ngắn ở giữa số 5 và số 6. GIẢI BÀI 5S

Bài 121: Thực hành xem đồng hồ
Đánh giá bài viết