Bài 10: Luyện tập chung

Bài 10: Luyện tập chung

Bài 10: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Viết theo mẫu:
28 = 20 + 8
96 = 90 + 6 55 = 50 + 5
47 = 40 + 7 69 = 60 + 9
34 = 30 + 4
#GIẢI BÀI 5s
11
www.giaibai5s.com
40
24
48
27
24
67
2. Đặt tính rồi tính:
64 12
24
48 3. Mẹ và chị hái được 68 quả quýt, mẹ hái được 32 quả quýt. Hỏi
chị hái được bao nhiêu quả quýt? Tóm tắt
Bài giải Mẹ và chị hái : 68 quả quýt | Số quả quýt chị hái được là: Mẹ hái được : 32 quả quýt
68 – 32 = 36 (quả) Chị hái được :… quả quýt ?
Đáp số: 36 quả 4. Số ? 10cm = 10m
idm = 10cm 20cm = 2dm
2dm = 20cm 5. Đố vui: 10 que diêm có thể xếp thành 2
hình vuông (xem hình vẽ). Hãy chuyển chỗ của 2 que diêm để có 3 hình vuông.
| Hướng dẫn | Ta gọi số thứ tự của các que diêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như hình 1.
– Ta di chuyển hai que diêm 2 và 3 xuống dưới thì được hình 2. – Ta di chuyển hai que diêm 4 và 5 thì được hình 3. – Ta di chuyển hai que diêm 7 và 6 thì được hình 4.
1
2

Hình 2
4
Hình 3
Hình 1
Hình 4
12
GIẢI BÀI 5s www.giaibai5s.com

Bài 10: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết