Bài 9: Luyện tập chung

Bài 9: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Viết các số:
a) Các số từ 90 đến 100: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97; T8; 99; 100.
b) Các số tròn chục và bé hơn 70: 60; 50; 40; 30; 20; 10. 2. [Số ?
a) Số liền sau của 79 là 80. d) Số liền trước của 11 là 10. b) Số liền trước của 90 là 89. e) Số lớn hơn 25 và bé hơn 27 là 26.
c) Số liền sau của 99 là 100. g) Số lớn hơn 42 và bé hơn 45 là 43, 44. 3. Đặt tính rồi tính:
86 24 32
18
42
32
99
+
57
66
4. Mẹ hái được 32 quả cam, chị hái được 35 quả cam. Hỏi cả mẹ và
chị hái được bao nhiêu quả cam? Tóm tắt
Bài giải Mẹ hái : 32 quả cam | Số quả cam mẹ và chị hái được là: Chị hái : 35 quả cam | 32 + 35 = 67 (quả) Mẹ và chị hái :… quả cam ?
Đáp số: 67 quả. 5. Đố vui: Phép cộng có các số hạng bằng nhau và bằng tổng là:

Bài 9: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết