Tự kiểm tra

TỰ KIỂM TRA
1. Số l?
66 67
6 67
60 61 62 63 64 65
68
69
70 171 172 173
70
T 93 194 195 196
93 94
97
( 91 92
700
99
2. [Số 1?
a) Số liền sau của 99 là 100. 3. Tính:
31
b) Số liền trước của 11 là 10.
68
40
79
27
33
* 25
77
32
58
35
65
02
38
4. Mẹ mua 25 quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao
nhiêu quả cam? Tóm tắt
Bài giải Mẹ mua: 25 quả cam
| Số quả cam mẹ còn là: Mẹ biếu bà: 12 quả cam
25 – 12 = 13 (quả) Mẹ còn: … quả cam ?
Đáp số: 13 quả. 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10m. A
1dm 6. ISố 1? Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98.
GIẢI BÀI 5s

Tự kiểm tra
Đánh giá bài viết