Bài 142 (trang 56 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 142 (tr. 56 SGK) Đề bài  Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của: a) 16 và 24;             b) 180 và 234;               c) 60 , 90 , 135 Hướng dẫn: Tìm ƯCLN của các số. Ước chung của các số chính là các ước của ước chung lớn nhất của các số đó. Giải:…