Bài 142 (tr. 56 SGK)

Đề bài

 Tìm ƯCLN rồi tìm các ước chung của:

a) 16 và 24;            

b) 180 và 234;              

c) 60 90 135

Hướng dẫn:

Tìm ƯCLN của các số.

Ước chung của các số chính là các ước của ước chung lớn nhất của các số đó.

Giải:

a) 16 = 24 ; 24 = 2³.3 ⇒ UCLN(16, 24) = 2³ = 8

Các ước chung của 16 và 24 chính là các ước của 8.

Đó là 1; 2; 4; 8.

 

b) 180 = 2².3².5; 234 = 2.3².13 ⇒ UCLN(180, 234) = 2.3² = 18

Các ước chung của 180 và 234 chính là các ước của 18.

Đó là 1; 2; 3; 6; 9; 18.

 

c) 60 = 2².3.5; 90 = 2.3².5; 135 = 3³.5

UCLN(60, 90, 135) = 3.5 = 15

Các ước chung của 60, 90, 135 chính là các ước của 15.

Đó là 1; 3; 5; 15.

Giaibai5s.com

Bài 142 (trang 56 sgk Toán 6 tập 1)
5 (100%) 4 votes