Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm:

9 x 2 = 18

9 x 3 = 27

9*4 = 36

9x 5 = 45

18:9 = 2

27 : 9 = 3

36 : 9 = 4.

45 : 9 = 5

9 x 6

= 54

9 x 7 = 63

9 x 8 = 72

9×9= 81

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

72:9 = 8

81:9 = 9

9

  1. [Số 1?

Số bị chia | 18 | 18 | 36 36 | 81 | 81 | Số chia . 9 9 9 9 9 9

Thương 2 2 4 4 9 3. Nhà trường mua 54 bộ bàn ghế nhưng mới nhận được 2 số bộ đã đặt

mua. Hỏi nhà trường sẽ nhận tiếp bao nhiêu bộ bàn ghế nữa mới đủ số lượng đã đặt mua ? Tóm tắt

| 54 bộ bàn ghế

? bộ bàn ghế ? bộ bàn ghế Bài giải Số bộ bàn ghế nhà trường mới nhận được là:

54 :9 = 6 (bộ) Số bộ bàn ghế nhà trường còn chưa nhận được là: 54 – 6 = 48 (bộ)

Đáp số: 48 bộ bàn ghế 4. Tô màu 5 số ô vuông trong mỗi hình sau :

Sau

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 66. Luyện tập Bảng chia 9
Đánh giá bài viết