Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

a)

902

684 4 17

8416 6 14 24 .

8

45

28

24

.

983

.

: 7917

87 4 8 | 21

:

7 111

09

.

Tóm tắt

75 trang

– trang

? trang

  1. Một quyển truyện có 75 trang, bạn Hiền đã đọc được 1 số trang đó. Hỏi bạn Hiền đã đọc được bao nhiêu trang ?

Bài giải –+ +

Số trang Hiền đã đọc được là:

| 75 : 5 = 15 (trang)

– Đáp số: 15 trang 3. Có 581 nước mắm, rót đầy vào các can 5. Hỏi có thể rót được nhiều

nhất vào bao nhiêu con như thế và còn thừa mấy lít nước mắm ? Tóm tắt

Bài giải 58 lít

Số can nước mắm có thể rót được nhiều Có: •••

nhất là : Mỗi can: .

58 : 5 = 11 dư 3 lít

Đáp số: 11 can, thừa 3 lít 4. (Học sinh tự vẽ)

Có: 5 lít

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 67. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter