Nguồn website giaibai5s.com

  1. Số 1?

Số bị chia | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 Số chia | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

Thương | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 2. Tính nhẩm:

9 x 6 = 54 9 x 7 = 63 9 x 5 = 45 9x 8 = 72 54: 9 = 6 63: 9 = 7 45: 9 = 5 72:9 = 8

54 : 6 = 9 63 : 7 = 9 45: 5 = 9 72:8 = 9 . 3. Có 271 dầu rót đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có mấy lít dầu ?

Bài giải Mỗi can:

| Mỗi can có số lít dầu là: 27 lít

27:9 = 3 (lít) 9 can:

| Đáp số: 3 lít 4. Có 27 lít dầu rót vào các con, mỗi can có 9 lít dầu. Hỏi có mấy can

dầu ? Tóm tắt

Bài giải Mỗi can

Số can dầu là: 9 lít: Kt

27:9= 3 (can) | Đáp số: 3 can

Tóm tắt 2 lít

27 lít: ——

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 65. Bảng chia 9
Đánh giá bài viết
News Reporter