1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 26kg đường, buổi chiều bán được số đường gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

Tóm tắt                                                

Buổi sáng bán : 26kg đường     

Buổi chiều bán gấp đôi

Cả hai buổi bán :.. kg đường?

Bài giải

Số ki-lô-gam đường bán trong buổi chiều là:

26 x 2 = 52 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán trong cả hai buổi là:

26 + 52 = 78 (kg)

Đáp số: 78kg

2. Quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện dài 18km, quãng đường từ chợ huyện về nhà bằng 1/3 quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện. Hỏi quãng đường từ bưu điện về nhà dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

Quãng đường từ chợ huyện về nhà là:

18 :3 = 6 (km)

Quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà là:

18 + 6 = 24 (km)

Đáp số: 24km

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 49. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter