1. Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

Số quyển sách có trong ngăn dưới là:

32 – 4 = 28 (quyển)

                                                     Số quyển sách có trong hai ngăn là:

                                                                     32 + 28 = 60 (quyển)

Đáp số: 60 quyển 

2. Đàn gà có 27 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con?

Bài giải 

Số con gà mái là:

27 + 15 = 42 (con)   

                                                              Đàn gà có số con là:

                                                                          42 + 27 = 69 (con)

Đáp số: 69 con

3. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Bài toán: Lớp 3A có 28 học sinh, số học sinh lớp 3B nhiều hơn số học sinh lớp 3A là 3 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Lớp 3B có số học sinh là:

28 + 3 = 31 (học sinh).

Số học sinh có trong hai lớp là:

31 + 28 = 59 (học sinh)

Đáp số: 59 học sinh

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 48. Bài toán giải bằng hai phép tính
Đánh giá bài viết
News Reporter