1. Một người có 50 quả trứng. Lần đầu bán 12 quả, lần sau bán 18 quả. Hỏi sau hai lần bán, người đó còn lại bao nhiêu quả trứng ?

Bài giải

Hai lần người đó bán được số quả trứng là: 

12 + 18 = 30 (quả) 

                                                  Số quả trứng còn lại là:

                                                                 50 – 30 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả

2. Một thùng có 421 dầu, đã lấy đi 1 số dầu đó. Hỏi thùng dầu còn lại bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải

Số lít dầu lấy ra là:

           42 : 7 = 6 (l)

                                                     Số lít dầu còn lại trong thùng là:

                                                                42 – 6 = 36 (l)

Đáp số: 36l

3. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Bài toán: Có một đàn gà, trong đó có 14 con gà trống và số gà mái gấp 4 lần số gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con ?

                                             Bài giải

                      Số con gà mái là:

                                    14 x 4 = 56 (con)

                      Tổng số con gà có trong đàn gà đó là:

                                     56 + 14 = 70 (con)

Đáp số: 70 con

4. Tính (theo mẫu)

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 50. Luyện tập Bài toán giải bằng hai phép tính
Đánh giá bài viết
News Reporter