Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính:

a)

634

| 23

4

| 11

| 6

1 2

19.

9

27

|

8

i

45 O

0 2. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

  1. a) của 48kg là: 48 : 6 = 8 (kg).
  2. b) của 54 giờ là:54:6 = 9 (giờ).
  3. c) của 601 là:

60 : 2 = 30 (1).

  1. d) = của 40 phút là: 40 : 5 = 8 (phút).

RES

  1. My đi bộ từ nhà đến trường hết 3 giờ. Hỏi Mỵ đi từ nhà đến

trường hết bao nhiêu phút? Tóm tắt

Bài giải L ? phút

1 giờ = 60 phút

| Số phút Mỵ đi từ nhà đến trường là: Nhà | Trường

60 : 3 = 20 (phút)

Đáp số: 20 phút 4. Tìm x: a) x x 4 = 80

  1. b) 3 x x = 90 x = 80 : 4 80:4

x = 90: 3. x = 20

1

3 ciò

x

= 30

..

.

31.

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 27. Luyện tập Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Đánh giá bài viết