Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu): Mẫu: 48 : 4 69 : 3 86 : 2

48 | 4 69 3 86 4 12

24 : 2

6

23

8

43

| 12

09

als alo

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

của 84kg là: 84 : 4 = 21 (kg). b) 1 của 661 là: 66 : 6 = 11 (1). c) – của 68 phút là: 68 : 2 = 34 (phút).

WIENOHA

2

  1. d) { của 60 phút là: 60 : 3 = 20 (phút). 3. Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi một nửa ngày có bao nhiêu giờ? Tóm tắt . 24 giờ . Bài giải . 1 ngày: 1 -4

Một nửa ngày có số giờ là: ? giờ

| 24 : 2 = 12 (giờ) Nửa ngày:

Đáp số: 12 giờ 3 giờ = 30 phút . .

< giờ

-.

A V

CON

giờ < 40 phút

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter