Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Người lính dũng cảm (từ Viên tướng khoát tay. đến hết (trang 39).

  • Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả.

– Luyện’viết các từ ngữ: viên tưởng khoát tay, quả quyết, sững lại, … – Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi..

  1. Làm bài tập: 1. Điền vào chỗ trống: all hay n?

Hoa –ựu ở đầy một vườn đỏ gắng ũ bướm vàng .ơ đãng ướt bay qua.

Anh Thơ blen hay eng?

| Tháp Mười đẹp nhất bông s… Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.

Bảo Định Giang Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà | Cỏ cây ch.. đá, lá ch.. hoa.

| Bà Huyện Thanh Quan * Kết quả đúng: all hay n?

| Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng

| Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua. b/ en hay eng?

| Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. ai Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà !

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 2. Chép những chữ và tên chữ còn thiếu vào bảng sau:

* :*

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

n

en-nờ giê (en giê)

ngh

en-nờ hát (en hát)

OMDUH.I

* Kết quả đúng: A n . Số thứ tự | Chữ

Tên chữ n en-nd 2 .

ng | en-nờ giê (en giê) ngh | en-nờ giê hát (en giê hát) |

en-nờ hát (en hát) 0 0

nh

o lo ppe ph pê hát

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 5: Chính tả: Nghe – viết: Người lính dũng cảm. Phân biệt l / n, en / eng. Bảng chữ
Đánh giá bài viết
News Reporter