Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Nhà rông ở Tây Nguyên (từ Gian đầu nhà rông … đến dùng khi cúng tế) (trang 127).

– Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả. – Luyện viết các từ ngữ: vách, treo, chiêng trống, xung quanh, ..

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Điền vào chỗ trống đi hay ươi? – khung c…, c… ngựa ,

s… ấm – mát r… , g… thư , t…. cây * Kết quả đúng: – khung cửi

cưỡi ngựa , sưởi ấm – mát rượi , gửi thư

| tưới cây 2. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: a – xấu, sâu

b- bật, bậc | – xẻ, sẻ

– nhất, nhấc * Kết quả đúng:

.

al

xâu sâu xe

xâu kim, xâu chuỗi, xâu cá, xâu bánh, xâu xé, .. sâu bọ, chim sâu, nông sâu, sâu xa, sâu sắc, sâu rộng, … xẻ gỗ, mổ xẻ, thợ xẻ, xẻ rãnh, xẻ tà, máy xẻ, … chim sẻ, chia sẻ, san sẻ, nhường cơm sẻ áo, …

se

w

b/ bật bậc nhất nhấc

| bật đèn, bật lửa, nổi bật, tất bật, run bần bật, …

bậc cửa, bậc thang, cấp bậc, thứ bậc thứ nhất, đẹp nhất, nhất trí, thống nhất, duy nhất, . nhấc lên, nhấc bổng, nhấc chân, nhấc gót,…

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 15: Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên. Phân biệt ưi / ươi, s / x, ât / âc
Đánh giá bài viết