Bài 144 (tr. 56 SGK)

Đề bài

 Tìm các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192.

Hướng dẫn:

Tìm ƯCLN(144, 192).

Các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192 chính là các ước lớn hơn 20 của ƯCLN(144, 192).

Giải:

144 = 24 .3² ; 192 = 26 .3 => UCLN(144, 192) = 24 .3 = 48

Ư(48) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24; 48}

Các ước của 48 lớn hơn 20 là 24 và 48.

Vậy các ước chung lớn hơn 20 của 144 và 192 là {24; 48}.

Giaibai5s.com

Bài 144 (trang 56 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết