Nguồn website giaibai5s.com

Bài 1

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử ỖM là :

  1. 485M; B. 755M; c. 4°M; D. 11.M. Chọn đáp án đúng.

Giải

| Nguyên tử M có 75e và 110n, được ký hiệu là 185M. Chọn Á Bài 2

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ? A. 17CI; B. 39K; c. 7: Ar; D. 19K. Chọn đáp án đúng.

115.

| Giải

Nguyên tử XK chứa 19p; 19e; 20n. Chọn B . Bài 3

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là : A. 2

  1. 7 C. 9
  2. 11 Chọn đáp số đúng.

Giải Flo có 9e, phân bố trên 2 lớp: lớp 1 có 2e; lớp 2 có 7e.

Vậy số electron ở mức năng lượng cao nhất là 7. Bài 4

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là: A. 6 B. 8 . C. 14

  1. 16 Chọn đáp số đúng.

Giải Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron : lớp 1 có 2e; lớp 2 có 8e; lớp 3 có 6e. Vậy X có tổng cộng 16e nên số đơn vị điện tích hạt nhân

của nguyên tử nguyên tố X là 16. Chọn D Bài 5

  1. a) Thế nào là lớp và phân lớp. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp? b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Giải

  1. a) Lớp là khu vực không gian bao quanh hạt nhân trong đó tập trung xác suất có mặt những electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

Phân lớp là khu vực không gian bao quanh hạt nhân trong đó tập trung xác suất có mặt những electron có mức năng lượng bằng nhau. Một lớp có thể gồm nhiều phân lớp. b) Lớp N (lớp 4) có 4 phân lớp là 4s, 40, 41, 4f. Do số electron tối đa ở các phân lớp s, p, d, F lần lượt là 2; 6; 10; 14 nên lớp N chứa tối đa là (2 + 6 + 10 +14) = 32e .

Bài 6

Nguyên tử argon có kí hiệu là 18 Ar. a) Hãy xác định số proton, số nơtron và số electron của nguyên tử. b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp electron.

Giải a) Nguyên tử 18A có 18K, 18e và 22n b) Nguyên tử Ar có 3 lớp electron: | lớp 1 có 2e; lớp 2 có 81 và lớp 3 có 8e. ..

Chương I. Nguyên tử-Bài 4. Cấu tạo vỏ electron của nguyên tử
Đánh giá bài viết