Nguồn website giaibai5s.com

Bài 1 Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố : A. S

  1. P C .d

D.

f Chọn đáp án đúng.

Giải Nguyên tố có Z = 11 thuộc loại nguyên tố s vì electron cuối cùng của

nguyên tử nguyên tố 2 điền vào phân lớp s: 1s? 2s2 3pf 3s’. Chọn A Bài 2 | Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là : A. 1so2s 2p 3s23p;

  1. 1s22s22p@3s%3p; C. 1s22s%2p@3s-3p4 ;

D.1s%2s 2p 3s23po Chọn đáp án đúng.

Giải Ta có S (Z = 16): 19° 23° 2po 3so 3p*. Chọn C

Bài 3

Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là ls?2s22p°3soap. Vậy :A. Lớp thứ nhất (Lớp 6) có 2 electron.

  1. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron. C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron.
  2. Lớp ngoài cùng có 1 electron. Tìm câu sai.

Giải Ta có A1 (Z = 13): 1s2 2s2 2p 3s 3p T = Lớp ngoài cùng có 3e, vậy câu sai là D Bài 4

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. a) Xác định nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó. (Cho biết : Các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong bảng tuần hoàn thì 1 <=< 1,5.).

Giải

. a) Theo đề ta có. p + n + e = 13

p = e e 2p + n = 13 tức n = 13 – 2p . Mà Z < N < 1,5Z nên p < 13 – 2p < 1,5p e 3,7 < n < 4,3

= p = 4 ; e = 4 ; n = 5 4 nguyên tử khối cần tìm là Vu b) 18-252. Bài 5

. . . . . . . . . . Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18 ?

Giải 2 = 3 : 1s 2s? 2 = 6: 1s? 2s 2p? 2 = 9: 1s 2s 2p5

2 = 18 : 1s? 2s 2p 3s 3p6 = Số electron ở lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố đã

cho lần lượt là: 1; 4; 7; 8 Bài 6

Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tử có số proton là:

  1. a) 1, 3;
  2. b) 8, 16; c) 7, 9. Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?

Giải a) 1,3 2 = 1: 1s?

Z = 3: ls* 2s’ (kim loại) b) 8,16 z = 8: 1s2 2s2 2p (phi kim).

Z = 16: 1s? 2so 2p 3so 3p* (phi kim) c) 7; 9 z = 7: 1s2 2s? 2p (phi kim)

Z = 9: 1s2 2s2 2p (phi kim) Trong nguyên tử các electron lớp ngoài cùng quyết định tính chất hóa học của nguyên tử nguyên tố đó. Ví dụ nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng là kim loại (trừ H, He, B); nguyên tử có 5, 6, 7 electron

lớp ngoài cùng là phi kim; nguyên tử có 4e ở lớp ngoài cùng có thể là kim loại, có thể là phi kim. Đặc biệt nguyên tử có 8e ngoài cùng (riêng He là 2e ngoài cùng) rất khó tham gia vào các phản ứng hóa học, đó là trường hợp các nguyên tử của nguyên tố khí trơ.

Chương I. Nguyên tử-Bài 5. Cấu hình electroll của nguyên tử 
Đánh giá bài viết