Câu 1: Ghi lại phần vần của các tiếng in đậm trong các câu sau:

a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

(Phần in đậm là phần vần: Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1947, lúc vừa 13 tuổi.)

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.

(Phần in đậm là phần vần: Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng M Trạch xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.)

Câu 2: Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Giaibai5s.com

Cấu tạo của phần vần
Đánh giá bài viết
News Reporter