Bài 90 (tr. 95 SGK)

Đề bài

Thực hiện các phép tính:

a) 15 . (-2) . (-5) . (-6);               b) 4 . 7 . (-11) . (-2).

Hướng dẫn:

Sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân để nhóm các thừa số mà tích của nó dễ tính. .

Giải:

a) 15.(- 2).(- 5).(- 6) = [15.(-6)] . [(-2).(- 5)] = (- 90). 10 = -900.

b) 4.7.(- 11).(- 2) = [4.7.(- 2)] . (- 11) = (- 56).(-11) = 616.

Giaibai5s.com

Bài 90 (trang 95 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết