Bài 76
NGÀY, THÁNG
1. Đọc, viết (theo mẫu):
Đọc Ngày bày tháng mười một Ngày mười lăm tháng mười một
Viet Ngày 7 tháng 11
Ngày 20 tháng 11 Ngày 30 tháng 11
Giải
Đoc Ngày bảy tháng mười một Ngày mười lăm tháng mười một Ngày hai mươi tháng mười một Ngày ba mươi tháng mười một
Viết Ngày 7 tháng 11 Ngày 15 tháng 11 Ngày 20 tháng 11 Ngày 30 tháng 11
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 101
2. a) Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12:
THỦ THỦ THỦ
THỨ HAI BA TU
THỨ SÁU
THỦ BẢY
CHỦ NHẬT
NĂM
13
14 21
16
22
25
28
29
31
Tháng 12 có 31 ngày. b) Xem tờ lịch trên rồi cho biết: – Ngày 22 tháng 12 là thứ mấy? Ngày 25 tháng 12 là thứ mấy?
Trong tháng 12 có mấy ngày chủ nhật? Đó là các ngày nào? – Tuần này, thứ sáu là ngày 12 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu là ngày nào
Giải
5
15
THỨ 4 THỨ 4 THỨ 4 THỨ 4 THỨ | THỨ | CHỦ | НА ВА | TƯ | NĂM | SÁU | BẢY NHẬT 3 4
17 8 9 10 11 12 13 14
17 | 18 19 20 21 22 23 24
26 27 1 28 29 30 31 b) – Ngày 22 tháng 12 là thứ hai, ngày 25 tháng 12 là thứ năm.
– Trong tháng 12 có 4 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 7, 14, 21, 28. – Tuần này, thứ sáu là ngày 12 tháng 12. Tuần sau, thứ sáu là ngày 19
tháng 12.

Bài 76: Ngày, tháng
Đánh giá bài viết