Bài 75 THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?
RUONG TIEU HO
An di hoc lúc 7 giờ sáng.
O
|
An thức dậy lúc 6 giờ sáng.
Buổi tối An xem 2 phim lúc 20 giờ./
17 giờ 4 ĐN
1
|
An đả bóng.
Giải
– An đi học lúc 7 giờ sáng: Đồng hồ B. – An thức dậy lúc 6 giờ sáng: Đồng hồ A. – Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ: Đồng hồ D. – 17 giờ An đá bóng:
Đồng hồ C.
100 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
2. Câu nào đúng? Câu nào sai?
121
!
2
17
*
NO
W
* Vào học: 7 giờ : TRƯỜNG TIỂU HỌC .
6 Mở cửa từ 8 giờ
đến 17 giờ
65
7
6
5
3″
65
a) Đi học đúng giờ. c) Cửa hàng đã mở cửa. e) Lan tập đàn lúc 20 giờ. b) Đi học muộn giờ. d) Cửa hàng đóng cửa. g) Lan tập đàn lúc 8 giờ sáng.
Giải a) Sai c) Sai e) Đúng b) Đúng d) Đúng g) Sai. 3. Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: 8 giờ: 11 giờ: 14 giờ, 18 giờ: 23 giờ.
Giải Khi quay, kim ngắn và kim dài cùng chuyển động. 8 giờ:
Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12. 11 giờ:
| Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12. 14 giờ (2 giờ chiều): Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12. 18 giờ (6 giờ chiều): Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12. 23 giờ (11 giờ đêm): Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12.

Bài 75: Thực hành xem đồng hồ
Đánh giá bài viết