Bài 77
THỰC HÀNH XEM LỊCH 1. Nêu tiếp các ngày còn lại trong tờ lịch tháng 1:
THỨ | THỬ | THÚ THỨ THỦ HAI ВА | TU NĂM SÁU BẢY
2
3
THỨ
CHỦ NH T
N
16 23
I 22
29
. .
26 Tháng 1 có 31 ngày.
102 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Giải THỨ 4 THỨ 4 THỨ 4 THỨ 1 THỨ 4 THỨ 7 CHỦ | HAI | BA | TỪ 1 NĂM | SÁU | BẢY | NHẤT
2
6
7
11
9 16
18
13 20 27
14 21
12 19
26 2. Đây là tờ lịch tháng 4:
THỦ HAI
15 22 29
10 17 24 31
23
25
30
THỨ
THỨ
THỨ BA
THỨ NĂM
THÚ SÁU
CHỦ NHẬT
TU
BA
BẢY
11.
12
25
30
18 19
23 26 127 1 28 29 Tháng 4 có 30 ngày. Xem tờ lịch trên rồi cho biết: – Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào? – Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là
ngày nào? – Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy?
Giải – Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày: 2, 9, 16, 23, 30 – Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày 12
tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4. – Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.

Bài 77: Thực hành xem lịch
Đánh giá bài viết