a)
63
– 8
25
b)
93
83
| Bài 58
LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 13 – 4 =
13 – 6 =
13 – 8 = 13 – 5 = 13 – 7 =
13-9 =
Giải 13 – 4 = 9 13 – 6 = 7
13 – 8 13 – 5 = 8 13 – 7 = 6
13-9 = 4 2. Đặt tính rồi tính: a) 63 – 35;
73 – 29;
33 – 8. b) 93 – 46; 83 – 27;
43 – 14 Giải
73 35
. 29
44 93
43 46 27
14 56
29 3. Tính: 33 – 9 – 4 =
63 – 7-6 =
42 – 8 – 4 = 33 – 13 = 63 – 13 =
42 – 12 =
Giải 33-9-4 = 24 – 4 63 – 7-6 = 56 – 6 42-8-4 = 34 – 4 = 20 = 50
= 30 33 – 13 = 20
63 – 13 = 50 42 — 12 = 30 4. Cô giáo Có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu
quyển vở? Tóm tắt: Có: 63 quyển vở.
Phát: 48 quyển vở. Hỏi còn: – ? quyển vở.
Giải Cô giáo còn lại số quyển vở là: | 63 – 48 = 15 (quyển vở)
Đáp số: 15 quyển vở. 5. Kết quả của phép tính là:
43
47
A. 27;
B. 37;
D. 69.
C. 17; Giải
Giải
Khoanh chữ
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 79

Bài 58: Luyện tập
Đánh giá bài viết