Bài 27 47+ 25 =? I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: ། |དབང | ༠ ༦ མི་ཐ་ ༤ ཆ 17 37 Giải 47 27 67 57 18 + x 24 36 29 41 73 74 96 ཆེ|༄༅ | g 75 47 77 28 39 29 + ༢ 47 9 30 45 56 36 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: ༠) 35b) , 37 ༠) ༈ ་ 29 ༠) ,47 ༠) , ། | Giải a)[D b) [ s c) [ S a) [D] ༠) [S Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 39 3. Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu người? Tóm tắt: có 27 nữ 1. 18 nam đội .. người ? Giải Số người trong đội là: | 27 + 18 = 45 (người) Đáp số: 45 người 4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống: 30 27 42 Giải 37 5 42 43 34 và 37. III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính tổng các số hạng: 25 và 17; 47 và 26; 2. Ghi đứng (Đ) sai (S) vào các kết quả sau: a) 7 + 17 = 77 b) 27 + 5 = 32 d) 27 + 72 = 99 e) 67 + 24 = 81 3. Điền số thích hợp vào ô trống: 1 c) 18 + 7 = 25 f) 29 + 27 = 46 07 60 + 03 20 65 75
Bài 27: 47 + 25
Đánh giá bài viết