Bài 59 14 TRỪ ĐI MỘT số
14 – 8 = ?
14
14 – 7 = 7
I. THỰC HIỆN
• Học sinh thuộc bảng trừ: 14 – 5 = 9
14 – 6 = – 14 – 8=6 14 – 9 = 5 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: a) 9 + 5 =
8 + 6 = 5+9 =
6 + 8 = 14 – 9 =
14 – 8 = 14 – 5 =
14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 14 – 4 – 5 = 14 – 6 = 14 -9 =
Giải a) 9 +5 = 14
8 + 6 = 14 5 +9 = 14
6 + 8 = 14 14 – 9 = 5
14 – 8 = 6 14 – 5 = 9
14 – 6 = 8 b) 14 – 4 – 2 = 8 14 – 4 – 5 = 5
14 – 6 = 8 14-9 = 5 2. Tính:
14 -6
7 + 7 = 14 – 7 = 14 – 4 = 14 – 10 = 14 – 4 – 1 14 – 5
= =
7 + 7 = 14 14 – 7 = 7 14 – 4 = 10 14 – 10 = 4 14 – 4 – 1 = 9 14 – 5 = 9
Giải
14
14
R
14
c) 12 và 9.
3. Đặt tính rồi tính hiệu, biển số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 14 và 5;
b) 14 và 7;
Giải a) 14
b)
14
C)
-12
4. Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện? Tóm tắt: Có: 14 quạt điện.
Bán: 6 quạt điện Hỏi còn: – ? quạt điện
80 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1

Bài 59: 14 trừ đi một số: 14 – 8
Đánh giá bài viết