Bai 52 52-28 =?
I. THỰC HIỆN:
52
• 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4, nhớ 1. • 2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2.
28
24
II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tink:

92
62 19
23
42
82
14
25
77
was als 8
Giải
92
19
16
23
28
16
69
44
52
82
25
24
38
37
c) 92 vi 55
2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a) 72 va 27
b) 82 va 38;
Giải a) 72
b)
82 27
c)
92
| 38
55
45
44
37
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 71
3. Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?
92 cây Tóm tắt: Đội 2: – Đội 1:
3 38 cây
7 cây
Giải Số cây đội Một trồng được là: 92 – 38 = 54 (cây)
Đáp số: 54 cây III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính và tính: 52 – 24 = ; 72 – 47 =; 63 – 35 = ; 92 – 63 = 2. Cửa hàng tạp hóa ngày đầu bán 82 kg đậu, ngày hôm sau bán ít hơn 27 kg. Hỏi ngày hôm sau bán được bao nhiêu kg đậu?
Đáp số: 55 kg
Bài 52: 52 – 28
Đánh giá bài viết