Bài 53
LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Tính nhẩm:
12 – 3 = 12 – 4 =
12 – 7= 12 – 8 =
12 – 9 = 12 – 10 =
12 – 3 = 9
12 – 4 = 8 2. Đặt tính rồi tính:
12 – 5 = 12 – 6 =
Giải 12 – 5 = 7 – 12 – 6 = 6 a) 62 – 27; b) 53 + 19;
Giải 72 15
12 – 7 = 5 12 – 8 = 4 72 – 15; 36 + 36;
12 – 9 = 3 12 – 10 = 2 32 – 8 25 + 27
62

32
27
35
57
24
b
53
53
36
25
19
+
36
27
72
72
52
3. Tim x: a) x + 18 = 52
c) 27 + x = 82
a) x + 18 = 52 X = 52 – 18
= 34
b) x + 24 = 62
Giải b) x + 24 = 62
X = 62 – 24 X = 38
27 + x = 82
x = 82 – 27 x = 55
72 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
4. Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?
Thỏ: 18 Con Tóm tắt:
of 42 con. Gà: … con ? *
Giải Số con gà là: 42 – 18 = 24 (con gà)
Đáp số: 24 con gà 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Có bao nhiêu hình tam giác? A. Có 7 hình tam giác. B. Có 8 hình tam giác. C. Có 9 hình tam giác. D. Có 10 hình tam giác.
Giải Khoanh(D) có 10 hình tam giác.
b) 36 + x = 36;
c) 29 + x = 72
II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tim x: a) x + 17 = 32; 2. Có .. hình tam giác: A. 5;
B. 6; C. 7;
D. 8

Bài 53: Luyện tập
Đánh giá bài viết