Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hãy vẽ các đoạn thẳng có độ dài ở bảng sau:

5cm. B

.

А

8cm

E

1dm 2cm

  1. Đo độ dài đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: | A – B Độ dài đoạn thẳng AB là 2cm

hay là 20mm. – D Độ dài đoạn thẳng CD là 2cm 5mm.

| hay là 25mm. c) E q G Độ dài đoạn thẳng EG là 2cm 8mm

hay là 28mm. 3. (Học sinh tự làm)

m

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 45. Thực hành đo độ dài
Đánh giá bài viết
News Reporter