Bài 37: BẢNG CỘNG I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: a) 9 + 2 = 9 + 3 = + 4 = 00 6 + 5 = 6 + 6 = + + NNNN + + 00 00 00 00 8 + 8 = 3 + 8 = 3 + 9 = 4 + 7 = 8 = 5 + 6 = 5 + 7 = 5 + 8 = = 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 7 + 4 = 11 = 12 7 + 6 = 13 7 + 7 = 14 00 Giải a) Nhẩm: Thuộc bảng cộng phạm vi 20: 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 9 + 4 8 + 5 = 13 9 + 5 = 14 6 = 14 9 + 6 = 8 + 7 = 15 9 + 7 = 16 8 + 8 = 16 9 + 8 = 17 9 + 9 = 18 b) 2 + 9 = 11 3 + 8 = 11 3 + 9 = 12 + + O + OOO OOO ON + + OOO + + 4 + 7 = 11 4 + 8 = 12 4 + 9 = 13 oor orci 5 + 6 = 11 5 + 7 = 12 5 + 8 = 13 5 + 9 = 14 2. Tính: 15 36 42 17 26 17 39 + 28 52 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải 36 15 26 17 17 39 28 24 43 44 81 45 3. Hoa cân nặng 28kg. Mai cân nặng hơn Hoa 3kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Tóm tắt: Hoa: 28kg Mai nặng hơn: 3kg Mai: … kg? Giải Mai cân nặng: 28 + 3 = 31 (kg) Đáp số: 31kg 4. Trong hình bên: a) Có mấy hình tam giác? b) Có mấy hình tứ giác? Giải a) Có 3 hình tam giác (1);(2);(3) b) Có 3 hình tứ giác(1,2);(2,3) và (1,2,3) III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính và tính: 23 + 9; 46 + 17; 69 + 25; 34 + 8. 2. Ngân sách dưới có 37 quyển sách, ngăn cách trên có nhiều hơn ngăn sách dưới 8 quyển. Hỏi ngắn trên có bao nhiêu quyển sách? | Đáp số: 45 quyển sách
Bài 37: Bảng cộng
Đánh giá bài viết