Bài 34 26 + 5 . ? I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: 36 56 66 9 18 19 36 * _6_ Giải 8 | 8 | 9 |8 5 là ܕ .. ..ܐ .elc ܂ 36 ..ܐ .8ܩܕ ܝܐ ܂ .| ܕܬܐ ܘܬܘ -.| ܕ .ܐ …ܐ ܕܘܐܗܚܬܐa 56 66 7 64 75 53 ‘ 27 19 36 + 8 27 33 27 41 +6 Giải Điền số: +62 +6\ +6 +6 22 3. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười? Nhận xét: Đây là bài tập luyện tập về toán nhiều hơn. Tóm tắt: Tháng trước được: 16 điểm mười Tháng này nhiều hơn: 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười? Giải Số điểm mười trong tháng này là: 16 + 5 – 21 (dièm mudi) Đáp số: 21 điểm mười 48 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 4. Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC: Giải – Đoạn thẳng AB dài 7cm. – Đoạn thẳng BC dài 5cm. – Đoạn thẳng AC dài 12cm. II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP Số ? 26_+7 > 19—+6 >0 36—+5 > 37—+8 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Con bé nặng: 26kg Một tháng sau tăng thêm: 7kg Một tháng sau con bê nặng: 7kg 56 __+7 27_+4
Bài 34: 26 + 5
Đánh giá bài viết