Bài 33 6 CỘNG VỚI MỘT số 6 + 5 = ? . I. THỰC HIỆN MẪU hay • Thuộc bảng cộng: + + 11 11 6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 = 15 + + ON OOO + + II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 6 + 6 = 6 + 7 = 6 + 0 = 7 + 6 = 6 + 8 = 8 + 6 = 6 + 9 = 9 + 6 = Giải + 6 + 6 = 12 6 + 0 = 6 2. Tính: 6 + 7 = 13 7 + 6 = 13 6 + 8 = 14 8 + 6 = 14 6 + 9 = 15 9 + 6 = 15 + 46 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải Giải 0 aloo 0 118 11 14 13 3. Só]? + 6 = 12 6+ = 13 6’+ 5 =.11 Giải 6+ 6 = 12 6 + 7 = 13 – Có mấy điểm ở trong hình tròn? – Có mấy điểm ở ngoài hình tròn? – Có tất cả bao nhiêu điểm? Giải – Có 6 điểm ở trong hình tròn. – Có 9 điểm ở ngoài hình tròn. – Có tất cả 15 điểm. 7 + 6 – 6+ 7 6 + 9-5 – 11 8 + 8 – 7 + 8 8 + 6 – 10-3 Giải 7 + 6 = 6 + 7 6 + 9 -5 < 11 8 + 6 - 10 > 3 : 8 + 8 > 7 + 8 III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP + 14; 6—+LL > 13; 9 → 13. 1. Số 3 L + U 15. 2. Giải toán theo đề bài tóm tắt: Ngày hôm trước hoa hồng nở : Ngày hôm sau hoa hồng nở : 6 hoa ? ? hoa nở trong hai ngày. – 8 hoa Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 47
Bài 33: 6 cộng với một số: 6 + 5
Đánh giá bài viết