Bài 35 36 + 15 = ? I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: + de la series has been 26 Giải 36 47 46 16 29 56 + 38 36 25 45 82 81 64 38 83 39 36 17 .+ + 24 16 60 33 44 37 56 16 81 94 55 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là: a) 36 và 18; b) 24 và 19; Giải a) 36 b) 24 c) 35 và 26. c) c) 35 + 18 19 26 54 43 61 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 49 GẠO 46kg 1 // NGO 27kg ? kg 3. Giải bài toán theo hình vẽ bên: Giải Cả hai bao cân nặng là: 46 + 27 = 73 (kg) Đáp số: 73kg 4. Quả bóng nào ghi chép tính có kết quả là 45? Giải Ba quả bóng bên phải ghi phép tính có kết quả là 45. (40 + 5 = 18 + 27 = 36 + 9 = 45) ) (40+ ( 5+ 35 18+ 27 36 + 9 III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Nối kết quả đúng đến các phép tính: 16 + 17 35 + 26 . | 16+17 ag an can no. 135 + 26 56 + 15 56 + 15 33 71 53 95 28 + 36 76 + 19 37 + 16 26kg 2 kg cả hai ca 2. Giải bài toán theo tóm tắt: Con lợn Con nặng: Con bé nặng: 47kg
Bài 35: 36 + 15
Đánh giá bài viết