Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết (theo mẫu):

WY

ox

ASR

..

. .

.

.

.

RADEN

.

24.

SH

SAR

Bình tập thể dục lúc 6 giờ 5 phút.

Bình ăn sáng lúc 6 giờ 45 phút.

d)

Wu

More

w

wwwwwwwwwwwwwwww

Bình tan học lúc 11 giờ trưa.

Bình tưới cây lúc 5 giờ 17 phút chiều.

Se

.

AN

Lúc 8 giờ 25 phút tối, Bình tập đàn.

.

Lúc 10 giờ kém 5 phút đêm, Bình đang ngủ.

  1. Nối (theo mẫu):

,

17:83

12:25

1992

VW

Vi

VI

8:16

.

11

22:05

TENSON

119:40

12:53

OOO

3.

Số 1?

Bắt đầu

Kết thúc

7

6

w

.

.

.. intuc

T

*

Com

Một chương trình trên ti vi kéo dài trong 30 phút. 4. Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B:

11

12

101

. Sau 25 phút .

.

8

7

6

5

17 6 5

#

2

.

.

35

!

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 118: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter