Bài 17 (tr. 73 SGK)

Đề bài

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không ? Tại sao ?

Hướng dẫn:

Số 0 là số nguyên.

Giải:

Không khẳng định được vì còn thiếu số 0.

Giaibai5s.com

Bài 17 (trang 73 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết