Bài 73
LUYỆN TẬP CHUNG I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 16 -7 = 12 – 6 =
10 – 8 = 11 – 7 = 13 – 7 =
17 – 8 = 14 – 8 = 15 – 6 =
11 – 4 =
Giải 12 – 6 = 6
10 – 8 11 – 7 = 4 13 – 7 = 6
17 – 8 = 9 14 – 8 = 6 15 – 6 = 9
11 – 4 = 2. Đặt tính rồi tính: a) 32 – 25;
61 – 19; b) 53 – 29:
94 – 57;
Giải a) 32
61 25
13 – 6 = 7 15 – 7 = 8 12 -3 = 9 44 – 8 30 – 6
19
07
42
94
53 29
57 37
24
3. Tính:
42 – 12 – 8 = 58 – 24 – 6 =
24 36 + 14 – 28 = 72 – 36 + 24 =
Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 97
Giải 42 – 12 – 8 = 30 – 8 = 22
36 + 14 – 28 = 50 – 28 = 22 58 – 24 – 6 = 34 – 6 = 28
72-36 + 24 = 36 + 24 = 60 4. Tim x: a) x + 14 = 40;
b) x – 22 = 38;
c) 52 – x = 17
Giải a) x + 14 = 40;
b) X-22 = 38;
c) 52 – X = 17 X = 40 – 14 X = 38 + 22
x = 52 – 17 X = 26
= 60
X = 35 5. Bằng giấy màu đỏ dài 65cm, bằng giấy màu xanh ngắn hơn bằng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi bằng
giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét? Tóm tắt:
65 cm
Màu đỏ
17cm
Màu xanh:

? cm
Giải Độ dài bằng giấy màu xanh là:
65 – 17 = 48 (cm)
Đáp số: 48cm

Bài 73: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết